Ảnh hưởng của ứng suất nén trước đến độ thấm clorua của bê tông thường và bê tông cường độ cao

Ảnh hưởng của ứng suất nén trước đến độ thấm clorua của bê tông thường và bê tông cường độ cao

Bài báo trình bày các kết quả thực nghiệm xác định ảnh hưởng của ứng suất nén trước đến độ thấm clorua của bê tông thường và bê tông cường độ cao làm cầu.

Thực nghiệm xác định ảnh hưởng dư của ứng tải trọng nén trước đến độ thấm clorua của bê tông làm cầu sử dụng phụ gia chống thấm nước

Thực nghiệm xác định ảnh hưởng dư của ứng tải trọng nén trước đến độ thấm clorua của bê tông làm cầu sử dụng phụ gia chống thấm nước

Bài báo trình bày các kết quả thực nghiệm xác định ảnh hưởng của tải trọng nén trước đến độ thấm clorua của bê tông làm cầu sử dụng phụ gia chống thấm nước KIM (Krystol Internal Membrane).