Bãi bỏ điều 22 quy định về chứng nhận an toàn đường sắt đô thị

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 05/08/2021 12:29

Bộ GTVT ban hành Thông tư số 14/2021/TT-BGTVT ngày 28/7/2021 bãi bỏ Điều 22 Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị.

1959354

Điều 22 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 2 Thông tư số 32/2020/TT-BGTVT ngày 14/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt và Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị. Nội dung được sửa đổi như sau:

“Điều 22. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với dự án đường sắt đô thị có hợp đồng xây dựng được ký trước ngày Luật Đường sắt có hiệu lực (ngày 01 tháng 07 năm 2018) thì không thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống, trường hợp Chủ đầu tư có ký kết hợp đồng đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống thì thực hiện theo quy định của hợp đồng nhưng không thực hiện thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống.

2. Đối với dự án đường sắt đô thị có hợp đồng xây dựng được ký sau ngày Luật Đường sắt có hiệu lực (ngày 01 tháng 7 năm 2018) thì thực hiện theo quy định của Thông tư này.”

Thông tư 14/2021/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2021.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận