Bộ GTVT: Tăng cường kiểm tra công tác đấu thầu dự án giao thông

Tác giả: Ánh Minh

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 17/04/2024 15:28

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, tuân thủ quy định.

Bộ GTVT: Tăng cường kiểm tra công tác đấu thầu dự án giao thông- Ảnh 1.

Bộ GTVT nhấn mạnh, các nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn phải đáp ứng điều kiện năng lực, kinh nghiệm, nguồn lực tài chính, phương án tài chính

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và sở GTVT các địa phương về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, tuân thủ quy định.

Triển khai thực hiện Luật Đấu thầu 2023, Chính phủ đã ban hành các Nghị định và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các Thông tư về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đảm bảo thống nhất quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong hoạt động đấu thầu.

Thời gian qua, Bộ GTVT đã tăng cường phân cấp, ủy quyền giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho các cơ quan, đơn vị để tạo sự chủ động, tăng cường trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả trong công tác đấu thầu; ban hành các văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, tuân thủ quy định.

Đồng thời yêu cầu từ năm 2022, đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với toàn bộ các gói thầu xây lắp, tư vấn, phi tư vấn sử dụng nguồn vốn trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT.

Các chủ đầu tư, ban QLDA đã tổ chức thực hiện tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan, không phát sinh kiến nghị, khiếu nại phức tạp về đấu thầu; các nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án, gói thầu về cơ bản đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ, đã góp phần thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư và đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án.

Để tiếp tục triển khai công tác đấu thầu tuân thủ quy định, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA nghiên cứu, phổ biến, tập huấn các quy định của pháp luật về đấu thầu; quán triệt sâu sắc, toàn diện và có các giải pháp hiệu quả để phòng ngừa, ngăn chặn, loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động đấu thầu.

Cùng với đó là thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ GTVT về công tác lựa chọn nhà thầu; nghiêm cấm các hành vi dàn xếp, thông thầu, chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu, đặt ra các điều kiện bất hợp lý, không phù hợp trong hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC), đặc biệt có các hành vi cản trở, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

Bộ GTVT yêu cầu lựa chọn nhân sự có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và có đủ điều kiện theo quy định tham gia tổ chuyên gia đấu thầu; HSMT, HSYC phải đảm bảo các tiêu chí đánh giá, xét thầu phù hợp theo quy định của pháp luật, tính chất, đặc điểm, điều kiện thực tế của gói thầu.

Đồng thời đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất phải trung thực, khách quan, công bằng, minh bạch; các nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn phải đáp ứng điều kiện năng lực, kinh nghiệm, nguồn lực tài chính, phương án tài chính thực hiện dự án, gói thầu, đáp ứng chất lượng, tiến độ yêu cầu của dự án.

Song hành với đó là giải quyết kịp thời, thấu đáo các kiến nghị, phản ánh của nhà thầu, nhà đầu tư (nếu có) theo đúng quy định; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhà thầu, nhà đầu tư, không để xảy ra tình trạng kiến nghị, khiếu nại kéo dài.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng báo cáo công tác đấu thầu định kỳ, đột xuất theo quy định.

Bộ GTVT
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách toàn diện trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ GTVT về kết quả thực hiện công tác đấu thầu.

Đối với các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT, Bộ GTVT yêu cầu Thanh tra Bộ GTVT, Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường cao tốc Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm được Bộ GTVT giao, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác đấu thầu các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT.

"Kiên quyết xử lý các chủ thể vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo, đề xuất Bộ GTVT xử lý theo quy định", Bộ GTVT yêu cầu.

Ý kiến của bạn

Bình luận