Các yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng trong đầu tư tàu container tại Việt Nam

Tác giả: TRƯƠNG QUÝ HÀO

saosaosaosaosao
Ứng dụng 01/01/2020 07:33

Đầu tư phát triển đội tàu container của Việt Nam là hoạt động đầu tư đặc thù gắn liền với quá trình khai thác vận hành tàu.

 

ThS. NCS. TRƯƠNG QUÝ HÀO

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

1
2
3
4
5
6
7
Ý kiến của bạn

Bình luận