Cơ chế mới khuyến khích đầu tư phát triển giao thông đường thủy có gì nổi bật?

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 10/11/2022 19:14

Theo quyết định của Thủ tướng, từ 25/12/2022 thực hiện 3 nhóm cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển GTVT đường thủy gồm: đầu tư phát triển; quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin.

Cơ chế mới khuyến khích đầu tư phát triển giao thông đường thủy có gì nổi bật? - Ảnh 1.

Theo cơ chế mới, đường thủy được tiếp cận vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài để phát triển kết cấu hạ tầng để kết nối với các phương thức vận tải khác, đặc biệt là hệ thống cảng biển.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Quyết định số 21/2022 về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển GTVT đường thủy nội địa, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động GTVT đường thủy trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, có 3 nhóm cơ chế gồm: đầu tư phát triển giao thông đường thủy; quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin.

Về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển: được tiếp cận nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa nhằm kết nối thuận lợi, hiệu quả đến các phương thức vận tải khác, đặc biệt là với hệ thống cảng biển;

Ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy để cải tạo, nâng cấp luồng đường thủy trên các tuyến vận tải chính theo Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát và quy hoạch các bến khách ngang sông tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, chưa có điều kiện phát triển, đầu tư các loại hình giao thông khác vào quy hoạch của địa phương, để đảm bảo việc đầu tư mới các bến khách này phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Đầu tư công năm 2020 trong trường hợp sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư.

Về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng: bố trí vốn sự nghiệp kinh tế cho công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng huy động các nguồn lực, đảm bảo đáp ứng yêu cầu năm sau cao hơn năm trước, với mục tiêu đến năm 2030 đáp ứng đủ nhu cầu vốn theo kế hoạch được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Cơ chế mới khuyến khích đầu tư phát triển giao thông đường thủy có gì nổi bật? - Ảnh 2.

Vốn sự nghiệp kinh tế cho công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy sẽ được bố trí năm sau cao hơn năm trước.

Về ứng dụng công nghệ thông tin: ưu tiên bố trí kinh phí chi đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động lĩnh vực đường thủy nội địa; Sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước để quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động lĩnh vực đường thủy nội địa sau đầu tư, gồm: cơ sở dữ liệu, phần mềm, phần cứng.

Để triển khai các cơ chế, chính sách trên, các Bộ GTVT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, Bộ GTVT phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc bố trí vốn, ưu tiên bố trí vốn ngân sách; hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc bố trí quỹ đất, mặt nước cho các dự án đầu tư xây dựng cảng thủy nội địa trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu hướng dẫn các địa phương có quy định cụ thể các điều kiện để đầu tư, xây dựng các kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa ở ngoài để được hoạt động hiệu quả trong mùa mưa lũ.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ GTVT, Tài nguyên và Môi trường bố trí quỹ đất, mặt nước cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy nội địa, cảng thủy trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Chủ trì, bố trí ngân sách địa phương để phát triển giao thông đường thủy thuộc địa phương quản lý. Ưu tiên bố trí đất xây dựng cảng thủy khai thác hàng container ở phía Bắc và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2022, đồng thời bãi bỏ Quyết định số 47/2015  ngày 5/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển GTVT đường thủy nội địa.

Ý kiến của bạn

Bình luận