Đại hội Công đoàn cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 31/5/2023

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Xã hội 30/03/2022 14:03

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Thường vụ Công đoàn GTVT ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội Công đoàn cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 31/5/2023. Ảnh minh họa

Đại hội Công đoàn cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 31/5/2023. Ảnh minh họa

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn, theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Nội dung của đại hội công đoàn các cấp gồm thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết công đoàn nhiệm kỳ qua; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ tới phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. 

Cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của cấp ủy đảng cùng cấp và công đoàn cấp trên vào nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình; tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp; tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bầu ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới; tổng hợp kiến nghị về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn.

Đại hội công đoàn các cấp sẽ được tiến hành trong năm 2023, cụ thể: Cấp công đoàn cơ sở hoàn thành trước 31/5/2023.

Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tổ chức sau khi hoàn thành đại hội công đoàn cấp cơ sở và xong trước 31/7/2023. 

Đại hội công đoàn tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thực hiện khi hoàn thành đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và xong trước 31/10/2023.

Nơi không đủ điều kiện tổ chức đại hội theo hình thức trực tiếp thì tùy theo tình hình thực tế có thể tổ chức theo hình thực trực tuyến kết hợp trực tiếp.

Ý kiến của bạn

Bình luận