Đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị trường 2075

Tác giả: Đăng Minh

saosaosaosaosao
Ứng dụng 09/08/2018 15:57

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng đã ký thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị trường 2075.

 

anh minh  họa
Ảnh minh họa

Triển khai thực hiện Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020 (gọi tắt là Chương trình 2075). Căn cứ văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN  ngày 9/6/2017 quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, ngày 8/8/2018 Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng đã ký thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị trường 2075.

Căn cứ và điều kiện, năng lực thực tế và hướng dẫn tại các văn bản quản lý chương trình 2075, các tổ chức, cá nhân xây dựng nhiệm vụ để đăng ký tham gia Chương trình 2075 theo các nhóm nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Đề tài, đề án KH&CN nhằm xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách phục vụ phát triển thị trường KH&CN;

Thứ hai: Dự án KH&CN thuộc Chương trình: Dự án xúc tiến phát triển thị trường KH&CN; Dự án Thành lập, phát triển hoạt động của Tổ chức trung gian; Dự án Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chuyên gia phục vụ phát triển thị trường KH&CN; Dự án Truyền thông phát triển thị trường KH&CN; Dự án Đánh giá nhu cầu công nghẹ, khả năng cung ứng công nghệ; Dự án hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ;

Hồ sơ nhận gồm Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN có xác nhận của tổ chức, cá nhân theo Mẫu A1-ĐXNV Thông tư 03/2017/TT-BKHCN ngày 3/4/2017 đối với đề tài hoặc đề án theo Mẫu A3-ĐXNV Thông tư 03/2017/TT-BKHCN ngày 3/4/2017 đối với dự án KH&CN.

Hồ sơ gửi theo 2 hình thức: nộp hồ sơ online theo đường link http://2075.natec.gov.vn. Bắt đầu nhận đăng ký online từ ngày 20/8/2018 và kết thúc 12h ngày 30/8/2018.

Hồ sơ gửi theo đường Bưu điện hoặc gửi trực tiếp nộp tại Văn phòng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN trước 17h ngày 30/8/2018.

Ý kiến của bạn

Bình luận