Giao thông nông thôn tại Hưng Yên - thực trạng và những giải pháp hoàn thiện

Tác giả: Nhóm tác giả

saosaosaosaosao
Ứng dụng 02/01/2020 06:13

Bài báo đề cập đến thực tiễn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn (GTNT) trong những năm qua và nhu cầu về vốn...

 

TS. PHẠM THỊ TUYẾT

Trường Đại học Giao thông vận tải

KS. LÊ HOÀNG TÙNG

ESSCA School of Management - France

.

1
2
3
4
5
6
Ý kiến của bạn

Bình luận