Khẩn trương hoàn thiện đề án khai thác tài sản KCHT đường sắt

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 23/05/2022 10:36

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông vừa chủ trì cuộc họp hoàn thiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia.

Empty

Bộ GTVT vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp hoàn thiện đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư. 

Theo đó, về phạm vi nghiên cứu đề án, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phải nêu rõ dự thảo đề án được xây dựng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định 46 ngày 14/3/2018, với nội dung chủ yếu là giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đối với các nội dung khác như: khai thác tài sản, xử lý tài sản KCHT đường sắt quốc gia,… định hướng xử lý tiếp theo sau khi Đề án được phê duyệt, đưa ra các nguyên tắc để làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Nghị định 46/2018 sau khi đề án được phê duyệt.

Đồng thời, dự thảo Đề án cần bổ sung các chủ thể để thực hiện các nhiệm vụ trong công tác quản lý, khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia sau khi đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về các căn cứ pháp lý, các cơ quan, đơn vị liên quan cần trích dẫn đầy đủ, phân tích rõ các cơ sở pháp lý liên quan đến các nội dung tiếp thu, giải trình đối với ý kiến của các bộ, ngành và Tổng công ty ĐSVN.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan rà soát lại cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về đường sắt trong việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định; định hướng các nội dung công việc dự kiến thực hiện sau khi đề án được phê duyệt.

Đối với nội dung liên quan đến công tác triển khai thực hiện nguồn vốn sự nghiệp kinh tế lĩnh vực đường sắt, cần diễn giải, lập luận rõ ràng về sự phù hợp theo quy định của pháp luật đối với mỗi loại hình bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa vừa và lớn và có kiến nghị cụ thể để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; Làm rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện đối với công tác bảo trì KCHT đường sắt được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật. 

Đối với nội dung khai thác, xử lý tài sản cần nêu rõ cơ chế, nguyên tắc thực hiện trong dự thảo đề án theo tính định hướng, nguyên tắc thực hiện làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Nghị định 46/2018.

Đối với các chi phí cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo đề nghị của Tổng công ty ĐSVN cần phân tích, làm rõ nội dung nêu trên không thuộc phạm vi nghiên cứu của dự thảo đề án; việc hướng dẫn nội dung nêu trên sẽ kiến nghị Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể nhằm triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và bổ sung phần tổ chức thực hiện và kiến nghị.

Ý kiến của bạn

Bình luận