Đảm bảo tiến độ, chất lượng bảo trì hạ tầng đường sắt quốc gia

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Đường sắt 18/05/2022 10:01

Bộ GTVT vừa có chỉ đạo về việc thực hiện bảo trì kết cấu hạ tầng ĐSQG năm 2022 và xây dựng kế hoạch nhu cầu bảo trì năm 2023.

Bộ GTVT chỉ đạo rà soát các bất cập, vướng mắc (nếu có) trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo trì KCHT đường sắt (Ảnh minh họa)

Bộ GTVT chỉ đạo rà soát các bất cập, vướng mắc (nếu có) trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo trì KCHT đường sắt (Ảnh minh họa)

Theo đó, để triển khai thực hiện kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng (KCHT) đường sắt quốc gia năm 2022 được Bộ GTVT phê duyệt và xây dựng kế hoạch nhu cầu bảo trì KCHT đường sắt quốc gia năm 2023, Bộ GTVT yêu cầu Cục ĐSVN, Tổng công ty ĐSVN triển khai thực hiện các nội dung tại Quyết định số 2218/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2022, Quyết định số 432/QĐBGTVT ngày 01/4/2022 của Bộ GTVT theo quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện.

Cục ĐSVN chỉ đạo Tổng công ty ĐSVN kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng KCHT đường sắt quốc gia, xây dựng kế hoạch nhu cầu bảo trì KCHT đường sắt quốc gia năm 2023.

Căn cứ quy định của pháp luật và hiện trạng KCHT đường sắt quốc gia, Bộ GTVT giao Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông phối hợp với Cục ĐSVN, Tổng công ty ĐSVN tổ chức kiểm tra (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo việc xây dựng kế hoạch bảo trì năm 2023 sát thực tế, sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho công tác bảo trì, đảm bảo tiến độ theo quy định.

Về công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công trình, Bộ GTVT yêu cầu quán triệt đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý chất lượng công trình trong công tác bảo trì KCHT đường sắt quốc gia nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc thực thi những nhiệm vụ được giao;

Đồng thời tổ chức thực hiện theo các quy định về quản lý chất lượng công trình theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, Thông tư số 06/2019/TT-BGTVT ngày 31/01/2019 của Bộ GTVT và các quy định khác có liên quan về kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đối với công tác bảo trì KCHT đường sắt quốc gia.

Bộ GTVT đề nghị Cục ĐSVN, Tổng công ty ĐSVN rà soát các bất cập, vướng mắc (nếu có) trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo trì KCHT đường sắt; báo cáo cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với điều kiện thực tế và nâng cao hiệu quả công tác bảo trì KCHT đường sắt quốc gia./.

Ý kiến của bạn

Bình luận