Mức độ rủi ro trong hoạt động xây dựng và khai thác cảng biển đến độ bền của công trình

Diễn đàn khoa học 06/10/2021 14:29

Bài báo trình bày tổng quan về rủi ro và ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro từ hoạt động xây dựng công trình và quá trình khai thác cảng biển và các khu vực kết nối với cảng biển, đánh giá chung về ảnh hưởng của các yếu tố đến độ bền của công trình trong quá trình khai thác.

Tác giả: TS. PHẠM VĂN TRUNG
              Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Một số dự án đầu tư xây dựng công trình bến cảng tại Việt Nam trong những năm gần đây đối mặt với khá nhiều rủi ro: Khả năng hội nhập và chia sẻ thông tin mang đến cơ hội để tiếp cận và phát triển kỹ thuật công nghệ, nhưng cũng đem lại rủi ro do chưa hiểu biết đầy đủ về công nghệ thi công và khai thác; biến động giá cả đem lại rủi ro trong quản lý chi phí, phân bổ và quản lý vốn; các vấn đề về xã hội, thể chế có thể gây ra rủi ro trong quản lý tiến độ... và rất nhiều rủi ro khác bắt nguồn từ các điều kiện tự nhiên khác. Ngoài ra, việc khai thác các cảng trong điều kiện không thuận lợi về thời tiết cũng là những rủi ro tiềm tàng làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Bài báo tập trung xây dựng các luận cứ khoa học nhằm đánh giá mức độ rủi ro do quá trình thi công xây dựng công trình và quản lý hoạt động khai thác cảng biển đến hoạt động khai thác cảng biển ở Việt Nam.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận