Ứng dụng phương pháp ANP trong đánh giá mức độ tác động của các nhóm rủi ro trong dự án đường sắt đô thị - trường hợp tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Thế giới xe 04/01/2020 06:07

Bài nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích mạng ANP (Analytical network process) nhằm xác định mức độ tác động của các nhóm rủi ro...

ThS. NCS. HUỲNH THỊ YẾN THẢO

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
11a
12a
13a
14a
15a
Ý kiến của bạn

Bình luận