Nghiên cứu đề xuất mô hình và chỉ tiêu đánh giá dự án đầu tư xây dựng đường bộ trong giai đoạn khai thác

17/01/2017 06:27

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đề xuất mô hình và chỉ tiêu đánh giá dự án đầu tư đường bộ ở giai đoạn khai thác theo mô hình quản lý vòng đời dự án.

phu_Page_1
phu_Page_2
phu_Page_3
phu_Page_4
phu_Page_5
phu_Page_6
phu_Page_7
phu_Page_8
Ý kiến của bạn

Bình luận