Nghiên cứu sử dụng GIS xây dựng bản đồ hệ số dòng chảy tỉnh Bắc Kạn

18/11/2018 14:44

Hệ số dòng chảy (C,j hoặc a) là đặc trưng quan trọng dùng để tính lũ thiết kế, phụ thuộc vào địa hình, hiện trạng sử dụng đất và loại đất.

TS. DOÃN THỊ NỘI

Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Hệ số dòng chảy (C,j hoặc a) là đặc trưng quan trọng dùng để tính lũ thiết kế, phụ thuộc vào địa hình, hiện trạng sử dụng đất và loại đất. Bài báo ứng dụng kỹ thuật GIS (Geographic Information System) để xây dựng bản đồ hệ số dòng chảy cho tỉnh Bắc Kạn dựa vào đặc tính của loại đất, hiện trạng sử dụng đất và độ dốc lưu vực. Với bản đồ hệ số dòng chảy có thể chiết suất đến từng lưu vực thoát nước qua cầu với mức độ chi tiết hơn, vì thế mà kết quả tính lũ thiết kế tiện dụng và trực quan so với cách xác định thông thường hiện nay.

TỪ KHÓA: Hệ số dòng chảy, GIS, tỉnh Bắc Kạn.

Abstract: The run-off coefficient can be defined as an important feature to calculation of peak rate of run-off. The assignment of the run-off coefficient (C) is somewhat subjective. At the time the rainfall producing run-off occurs, the coefficient varies with topography, land use, vegetal cover, soil type, and moisture content of the soil (TxDOT, 2002).This research applies GIS technique to determination run-off coefficient map for Bac Kạn province depend on topography, land use, vegetal cover, soil type. Results of run-off coefficients map to calculate design flood is more appropriate and detail than the current method.

Keywords: Run-off coefficient, GIS, Bac Kan Provine.

noi_Page_01
noi_Page_02
noi_Page_03
noi_Page_04
noi_Page_05
noi_Page_06
noi_Page_07
noi_Page_08
noi_Page_09
noi_Page_10
Ý kiến của bạn

Bình luận