Nghiên cứu thực nghiệm tác động dòng chảy đến tàu thủy trong quá trình thay đổi hướng chuyển động

Tác giả: Nhóm tác giả

saosaosaosaosao
Ứng dụng 20/12/2019 06:41

Bài báo ứng dụng chương trình CFD tính toán mô phỏng bài toán động lực học dòng chảy bao quanh tàu thủy khi thay đổi hướng chuyển động để xác định...

 

ThS. NCS. NGUYỄN THÀNH NHẬT LAI;

TS. CỔ TẤN ANH VŨ

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

TS. VŨ VĂN DUY; PGS.

TS. PHẠM KỲ QUANG; ThS.

NGUYỄN MẠNH NÊN;

ThS. NGUYỄN CHÍ CÔNG

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

.

1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
11a
12a
Ý kiến của bạn

Bình luận