Nghiên cứu thực trạng quản lý khai thác thiết bị xếp dỡ tại các cảng container có cổ phần nhà nước

Nghiên cứu thực trạng quản lý khai thác thiết bị xếp dỡ tại các cảng container có cổ phần nhà nước

Bài báo phân tích thực trạng quản lý khai thác thiết bị xếp dỡ tại các cảng container có cổ phần của Nhà nước trên cơ sở các số liệu sơ cấp thông qua khảo sát 15 cảng container.

Diễn đàn khoa học
Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý khai thác công trình giao thông đường bộ

Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý khai thác công trình giao thông đường bộ

Công trình GTĐB khi đưa vào khai thác sử dụng sẽ bắt đầu suy giảm chất lượng phục vụ vì những tác động của phương tiện giao thông và các nhân tố thiên nhiên gây ra.

Diễn đàn khoa học