Tháng 08/2023: Đẩy nhanh chuyển đổi số ngành giao thông vận tải