Phân tích hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và khả năng áp dụng dầm liên hợp bán lắp ghép VFT cho chiều dài nhịp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Tác giả: Nhóm tác giả

saosaosaosaosao
Bạn đọc 27/01/2020 06:14

Bài báo tiến hành phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật khi áp dụng dầm liên hợp bán lắp ghép VFT...

 

TS. NGÔ VĂN MINH

Trường Đại học Giao thông vận tải

KS. PHẠM THANH TÙNG

Viện Nghiên cứu Phát triển đô thị, Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật TP. Hà Nội

.

1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
Ý kiến của bạn

Bình luận