Ảnh hưởng của điều kiện hóa già đến sức kháng nứt của bê tông asphalt

Ảnh hưởng của điều kiện hóa già đến sức kháng nứt của bê tông asphalt

Sự hóa già của bitum là một trong những yếu tố quan trọng gây ra các hư hỏng liên quan đến nứt mặt đường bê tông asphalt. Sự hóa già của bitum có thể xảy ra trong quá trình sản xuất, thi công và khai thác mặt đường. Vì vậy, đánh giá sức kháng nứt của bê tông asphalt là một trong những chỉ tiêu cần được thực hiện để có thể nâng cao được chất lượng và độ bền của mặt đường asphalt trong thời gian khai thác.

Diễn đàn khoa học
Đánh giá khả năng chống nứt bê tông nhựa thiết kế theo Superpave

Đánh giá khả năng chống nứt bê tông nhựa thiết kế theo Superpave

Bài báo sẽ nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng đến khả năng chống nứt của bê tông nhựa thiết kế theo Superpave

Diễn đàn khoa học
Nghiên cứu đánh giá khả năng chống nứt của bê tông nhựa theo mô hình uốn dầm bán nguyệt SCB

Nghiên cứu đánh giá khả năng chống nứt của bê tông nhựa theo mô hình uốn dầm bán nguyệt SCB

ên thế giới có nhiều mô hình thí nghiệm để đánh giá khả năng chống nứt của bê tông nhựa (BTN)

Bạn đọc
Nghiên cứu đánh giá ứng xử nứt của bê tông asphalt thí nghiệm theo mô hình uốn mẫu bán nguyệt

Nghiên cứu đánh giá ứng xử nứt của bê tông asphalt thí nghiệm theo mô hình uốn mẫu bán nguyệt

Sự cân bằng giữa khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe và khả năng kháng nứt là tính năng quan trọng của hỗn hợp bê tông asphalt.