Thực nghiệm xác định ảnh hưởng dư của ứng tải trọng nén trước đến độ thấm clorua của bê tông làm cầu sử dụng phụ gia chống thấm nước

16/02/2017 10:17

Bài báo trình bày các kết quả thực nghiệm xác định ảnh hưởng của tải trọng nén trước đến độ thấm clorua của bê tông làm cầu sử dụng phụ gia chống thấm nước KIM (Krystol Internal Membrane).

truyen_Page_1
truyen_Page_2
truyen_Page_3
truyen_Page_4
truyen_Page_5
truyen_Page_6
truyen_Page_7
Ý kiến của bạn

Bình luận