Ứng dụng CNTT trong hoạt động vận tải nhằm giảm chi phí logistics

Tác giả: Nhóm tác giả

saosaosaosaosao
04/12/2019 08:57

Bài báo đề cập tới lợi ích và giải pháp cần thiết để doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)...

 

PGS. TS. NGUYỄN HỒNG THÁI

Trường Đại học Giao thông vận tải

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ý kiến của bạn

Bình luận