Ảnh hưởng của độ rỗng cốt liệu VMA đến khả năng làm việc của bê tông nhựa

18/07/2017 17:01

Bài báo nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của độ rỗng cốt liệu đến khả năng làm việc của bê tông nhựa chặt 12.5mm theo TCVN 8819:2011 với 4 giá trị VMA khác nhau.

4. Nguyen Manh Tuan -okk -xog_Page_1
4. Nguyen Manh Tuan -okk -xog_Page_2
4. Nguyen Manh Tuan -okk -xog_Page_3
4. Nguyen Manh Tuan -okk -xog_Page_4
4. Nguyen Manh Tuan -okk -xog_Page_5
4. Nguyen Manh Tuan -okk -xog_Page_6
Ý kiến của bạn

Bình luận