Bộ GTVT yêu cầu kiên quyết xử lý nhà thầu vi phạm hợp đồng

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 26/05/2022 08:43

Bộ GTVT vừa ban hành chỉ thị về việc nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của Bộ GTVT.

Phần lớn các công trình giao thông hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng trong thời gian qua đều đảm bảo chất lượng, phát huy được hiệu quả đầu tư, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. (Ảnh minh họa)

Phần lớn các công trình giao thông hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng trong thời gian qua đều đảm bảo chất lượng, phát huy được hiệu quả đầu tư, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. (Ảnh minh họa)

Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư

Theo Bộ GTVT, trong thời gian qua, Bộ đã thực hiện phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ cho các chủ đầu tư/ban QLDA, đồng thời đã ban hành nhiều văn bản phân định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, cũng như các chế tài xử lý để công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông ngày càng được thực hiện tốt hơn.

Bộ GTVT đánh giá, phần lớn các công trình hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng trong thời gian qua đều đảm bảo chất lượng, phát huy được hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số chủ đầu tư/ban QLDA, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công chưa thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm, sâu sát trong quá trình thực hiện dự án, chưa phối hợp tốt với địa phương.

Một số nội dung trong hồ sơ dự án, thiết kế xây dựng còn khiếm khuyết dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện làm kéo dài thời gian (đặc biệt công tác khảo sát mỏ vật liệu xây dựng, sai khác về địa chất, thuỷ văn…), chỉ dẫn kỹ thuật của dự án còn một số nội dung chưa phù hợp, gây khó khăn trong quá trình thi công, nghiệm thu.

Một số dự án chậm tiến độ nhưng chưa được khắc phục dứt điểm; công tác sửa chữa khắc phục các khiếm khuyết, các hư hỏng cục bộ trong giai đoạn bảo hành chưa được thực hiện kịp thời; công tác quyết toán các dự án còn chậm. 

Để nâng cao chất lượng và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm và khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư/ban QLDA khẩn trương rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, nâng cao năng lực điều hành, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng, quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm giữa các bộ phận, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

Người đứng đầu chủ đầu tư/ban QLDA chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ quản lý các chương trình/dự án, phải xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết cho từng chương trình/dự án. Kế hoạch thực hiện phải gắn với kế hoạch giải ngân, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tiến độ yêu cầu, có dự phòng cho các yếu tố bất lợi như điều kiện thời tiết, tiến độ GPMB…; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện chương trình/dự án đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, bám sát, theo dõi việc triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư/ban QLDA nâng cao chất lượng trong việc lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế, đảm bảo đầy đủ số liệu khảo sát địa hình, địa chất, thuỷ văn, mỏ vật liệu, bãi đổ thải theo đúng quy định, nhất là các khu vực nền đất yếu, khu vực có điều kiện địa chất phức tạp. Cùng với đó, có giải pháp chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình.

“Đặc biệt, khi khảo sát điều tra các mỏ vật liệu, bãi đổ thải phải khảo sát kỹ lưỡng về vị trí, trữ lượng, chất lượng, khả năng cung ứng, đường vận chuyển, thủ tục khai thác, trữ lượng của các bãi đổ thải, đáp ứng yêu cầu của dự án”, Bộ GTVT lưu ý.

Về hồ sơ thiết kế, các chủ đầu tư/ban QLDA cần kiểm soát chất lượng hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi trước khi trình thẩm định, phê duyệt; tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư theo đúng quy định; tổ chức thực hiện thẩm tra thiết kế theo đúng quy định, yêu cầu tư vấn thẩm tra hoạt động độc lập, khách quan trong công tác thẩm tra; bố trí cán bộ đủ năng lực, phù hợp với loại và cấp công trình; nâng cao chất lượng trong công tác thẩm tra.

Kiên quyết xử lý nhà thầu vi phạm hợp đồng

Chỉ thị của Bộ GTVT nêu rõ, các chủ đầu tư/ ban QLDA tổ chức thực hiện việc đấu thầu qua mạng theo đúng chỉ đạo của Bộ GTVT; thực hiện đấu thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu xây lắp, tư vấn, phi tư vấn sử dụng nguồn vốn trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT.

Đối với các gói thầu sử dụng nguồn vốn ODA, thực hiện đấu thầu theo quy định, hướng dẫn của nhà tài trợ, trong quá trình thực hiện, cần đề xuất nhà tài trợ ưu tiên áp dụng đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật. 

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) phải đảm bảo trung thực, khách quan, công bằng, minh bạch, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, nguồn lực tài chính thực hiện hợp đồng; kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn, quản lý thầu phụ, nghiêm cấm các hành vi chuyển nhượng thầu trái pháp luật. 

Ngoài ra, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư/ban QLDA siết chặt công tác quản lý thi công xây dựng công trình, quản lý chặt chẽ, toàn diện mọi hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án trong từng giai đoạn. Trong đó, yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện nghiêm nghĩa vụ, trách nhiệm của mình được quy định trong nội dung hợp đồng xây dựng đã ký kết với chủ đầu tư/ban QLDA.

"Kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm hợp đồng, không đáp ứng chất lượng, tiến độ. Đối với nhà thầu vi phạm hợp đồng không có khả năng hoàn thành, phải kiên quyết chấm dứt hợp đồng; đồng thời thực hiện các thủ tục gửi Bộ KHĐT để xem xét, đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu theo quy định; nhà thầu không hoàn thành hợp đồng (bị xử lý chấm dứt hợp đồng) sẽ đánh giá không đáp ứng ở bước đánh giá sơ bộ trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án do Bộ GTVT quản lý (từ 03 năm đến 05 năm). Đối với nhà thầu vi phạm tiến độ nhưng chưa đến mức phải xử lý chấm dứt hợp đồng, chủ đầu tư/ban QLDA tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, yêu cầu nhà thầu có giải pháp khắc phục kịp thời," Bộ GTVT nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng yêu cầu các chủ đầu tư/ban QLDA tăng cường giám sát chặt chẽ công tác tư vấn thiết kế, nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng cũng như công tác thanh quyết toán công trình.

Ý kiến của bạn

Bình luận