Định tuyến địa lý chống tắc nghẽn cho mạng VANET dựa vào hướng di chuyển của các phương tiện có xét đến mức độ ưu tiên

Định tuyến địa lý chống tắc nghẽn cho mạng VANET dựa vào hướng di chuyển của các phương tiện có xét đến mức độ ưu tiên

Bài báo giới thiệu phương pháp định tuyến địa lý chống tắc nghẽn PFDGR trong mạng VANET. Phương pháp này sử dụng hệ mờ, thông tin về hướng di chuyển của các phương tiện, đồng thời có xem xét đến mức độ ưu tiên của các gói tin nhằm làm tăng hiệu quả của thuật toán định tuyến. Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng cho các bài toán truyền thông giữa các phương tiện trong hệ thống giao thông thông minh.

Diễn đàn khoa học
Phương pháp định tuyến đường đi cho robot tự hành theo địa hình đã được xây dựng

Phương pháp định tuyến đường đi cho robot tự hành theo địa hình đã được xây dựng

Robot tự hành ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau.

Diễn đàn khoa học
Phương pháp định tuyến cho robot tự hành trong địa hình không bằng phẳng

Phương pháp định tuyến cho robot tự hành trong địa hình không bằng phẳng

Nghiên cứu phương pháp nội suy mặt phẳng địa hình từ một tập hợp điểm theo phương pháp spline.

Ứng dụng