Giám sát chặt việc giao đất, huy động vốn làm Dự án bến số 7, số 8 ở cảng biển Hải Phòng

Tác giả: Minh Thành

saosaosaosaosao
Hàng hải 21/04/2023 21:17

Thủ tướng giao Bộ TN&MT hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND TP. Hải Phòng trong việc thực hiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho nhà đầu tư để thực hiện Dự án.

Bảo đảm Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch sử dụng đất

Giám sát chặt việc giao đất, huy động vốn làm Dự án bến số 7, số 8 ở cảng biển Hải Phòng

 - Ảnh 1.

Khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng

Liên quan đến việc đầu tư Dự án xây dựng bến số 7, số 8 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng, trong Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 21/4/2023 về chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư Dự án, Thủ tướng giao UBND TP. Hải Phòng chịu trách nhiệm về các nội dung thẩm định hồ sơ Dự án tại văn bản số 3570/ƯBND-GT ngày 27/5/2022 gửi Bộ KH&ĐT theo quy định của pháp luật; bảo đảm nhà đầu tư có đủ điều kiện được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ và các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai.

Đồng thời, chịu trách nhiệm về việc xác định quy mô Dự án bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy hoạch được phê duyệt; tính chính xác các số liệu đánh giá, bảo đảm Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng; cập nhật các nội dung vào Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, chỉ đạo nhà đầu tư trong quá trình thực hiện Dự án tiếp tục hoàn thiện Dự án đầu tư theo ý kiến của Bộ KH&ĐT và các bộ, ngành liên quan, tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Dự án của nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và ý kiến của các bộ, ngành liên quan, bao gồm: kiểm tra, giám sát việc huy động vốn của nhà đầu tư theo tiến độ thực hiện Dự án

Ngoài ra, chỉ đạo các cơ quan liên quan hướng dẫn Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thực hiện ưu đãi về thuế và các chính sách liên quan theo quy định của pháp luật; phối họp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Dự án.

Trong khi đó, Bộ TN&MT được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND TP. Hải Phòng trong việc thực hiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho nhà đầu tư dể thực hiện Dự án bảo đảm phù họp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên, môi trường và pháp luật có liên quan;

Hướng dẫn nhà đầu tư trong việc hoàn thiện hồ sơ và thực hiện quy trình thủ tục đánh giá tác động môi trường của Dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy trình thủ tục giao khu vực biển, cấp giấy phép nhận chìm ở biển theo quy định của pháp luật (nếu có).

Với Bộ GTVT, Thủ tướng yêu cầu phối hợp, hướng dẫn UBND TP. Hải Phòng và nhà đầu tư trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ Dự án, bảo đảm đầu tư Dự án phù họp với Quy hoạch chi tiết khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng và các văn bản có liên quan.

Tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với Dự án trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư và quản lý khai thác bến cảng theo quy định của pháp luật.

Bộ Quốc phòng với vai trò là đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các hoạt động và việc huy động vốn của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn theo tiến độ thực hiện Dự án, bảo đảm phù hợp theo quy định của pháp luật.

Còn Bộ Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với UBND TP. Hải Phòng hướng dân Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn thực hiện đầu tư Dự án bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và quy định pháp luật có liên quan.

Bộ KH&ĐT chịu trách nhiệm về nội dung Báo cáo kết quả thẩm định về chủ trương đầu tư Dự án tại Báo cáo số 2144/BC-BKHĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn UBND TP. Hải Phòng và Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư.

Nhà đầu tư huy động vốn khoảng 10.873,741 tỷ đồng

Cũng theo quyết định của Thủ tướng, với vai trò nhà đầu tư, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án, hiệu quả đầu tư Dự án và các nội dung cam kết theo quy định của pháp luật;

Tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ KH&ĐT nêu tại Báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư số 2144/BC-BKHĐT ngày 24/3/2023 và ý kiến thẩm định của các bộ, cơ quan liên quan để tổ chức lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư theo đúng quy định.

Chịu trách nhiệm huy động đầy đủ nguồn vốn theo tiến độ, tổ chức, triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, hàng hải và pháp luật có liên quan; thực hiện đầu tư Dự án đồng bộ các hạng mục đầu tư khác có liên quan (đường giao thông sau cảng...) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, như Tạp chí Giao thông vận tải đưa tin, ngày 21/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 428/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án xây dựng bến số 7, số 8 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 12.792,637 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư (Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn) khoảng 1.918,896 tỷ đồng; vốn huy động khoảng 10.873,741 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm; tiến độ thực hiện dự án: 5 năm (2023 - 2027). 

Quy mô dự án gồm: Đầu tư xây dựng 2 bến có chiều dài 900m (mỗi bến dài 450m) tiếp nhận cỡ tàu container đến 12.000 Teus hoặc đến 18.000 Teus phù hợp với điều kiện tiếp nhận của kết cấu hạ tầng liên quan và đáp ứng các yêu cầu về an toàn; 1 bến sà lan dài 200m, tiếp nhận tàu sức chở 160 Teus; hệ thống thiết bị khai thác, bốc xếp hàng hóa; công trình bảo vệ cảng, hệ thống kho bãi, hạ tầng phục vụ cảng, khu nước đậu tàu và khu nước kết nối với luồng hàng hải công cộng Lạch Huyện; quy mô sử dụng đất, mặt nước khoảng 79,86ha (bao gồm khu nước đậu tàu và khu nước kết nối với luồng hàng hải khoảng 22,332ha).

Giám sát chặt việc giao đất, huy động vốn làm Dự án bến số 7, số 8 ở cảng biển Hải Phòng

 - Ảnh 2.

Phối cảnh Dự án Bến số 3, số 4 của Cảng Hải Phòng tại Lạch Huyện (Ảnh: Cảng Hải Phòng)

Liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng hai bến container số 3 và số 4 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện) do Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, tính đến cuối tháng 3/2023, Cảng Hải Phòng đã nhận mặt bằng với diện tích 67.420,4m2; đang thiết kế và thi công xây dựng cầu cảng, nạo vét, kè sau cầu, san lấp; trang bị, lắp đặt 6 cầu bốc xếp container trên bến chính (STS) và 24 cầu bánh lốp RTG… .

Được biết, quy mô dự án đầu tư xây dựng hai bến container số 3 và số 4 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện) bao gồm: xây dựng 2 bến container chiều dài 750m (350m/bến) và 1 bến sà lan có chiều dài 250m cùng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, thiết bị đồng bộ; có khả năng tiếp nhận cỡ tàu đến 100.000 DWT (tương đương sức chở 8000 TEU); đáp ứng sản lượng hàng hóa thông qua khoảng 1,1 triệu TEU/ năm.

Ý kiến của bạn

Bình luận