Hợp nhất Nghị định quy định thi hành một số điều của Luật Đường sắt

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 26/01/2022 11:29

Bộ GTVT mới ban hành Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGTVT Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt.

duong-sat-chay-10-doi-tau-khach-bac-nam-cao-diem-t

Theo đó, Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 04/1/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt, có hiệu lực kể từ ngày 04/1/2022. 

Cụ thể, Nghị định số 01/2022/NĐ-CP sửa đổi Khoản 3 và bổ sung Khoản 6 Điều 18 về niên hạn sử dụng của phương tiện giao thông đường sắt. Theo đó, không áp dụng quy định về niên hạn sử dụng phương tiện giao thông đường sắt đối với việc thực hiện cứu hộ cứu nạn; dồn dịch trong ga, cảng, trong depot, trong nội bộ nhà máy; điều chuyển giữa các ga, các depot; các đầu máy hơi nước kéo đoàn tàu du lịch; toa xe mặt võng chuyên vận tải phục vụ an ninh, quốc phòng và các loại phương tiện chuyên dùng di chuyển trên đường sắt.

Phương tiện giao thông đường sắt khi hết niên hạn sử dụng được chuyển thành phương tiện không áp dụng quy định về niên hạn sử dụng.

Nghị định số 01/2022 cũng sửa đổi Điều 19 lộ trình thực hiện niên hạn sử dụng của phương tiện giao thông đường sắt.

Theo đó, các phương tiện hết niên hạn sử dụng trước ngày 31/12/2018 được phép hoạt động đến hết ngày 31/12/2023.

Các phương tiện hết niên hạn sử dụng từ 1/1/2019 đến ngày 31/12/2019 được phép hoạt động đến hết ngày 31/12/2024.

Các phương tiện hết niên hạn sử dụng từ 1/1/2020 đến ngày 31/12/2025 được phép hoạt động đến hết ngày 31/12/2025.

Các phương tiện hết niên hạn sử dụng từ ngày 1/1/2026 không được kéo dài thời gian hoạt động.

Nội dung Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGTVT xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận