Nghiên cứu giải pháp đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm đối với công chức, viên chức Bộ Giao thông vận tải

Bạn đọc 01/01/2020 07:10

Cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng (ĐT, BD) theo vị trí việc làm đối với công chức, viên chức Bộ GTVT...

TS. TRẦN THỊ BÍCH NGỌC

Trường Cán bộ Quản lý Giao thông vận tải.

1
2
3
4
5
6
7
Ý kiến của bạn

Bình luận