Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân tích xung đột để đánh giá tiềm năng tai nạn trong nút giao mức đơn giản với dòng xe hỗn hợp

Ý kiến phản biện 01/08/2013 16:20

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng một phương pháp đơn giản có chi phí thấp nhằm đánh giá chủ động ngăn ngừa những tiềm năng tai nạn trong loại hình nút giao đơn giản. Trên cơ sở nền tảng của kỹ thuật phân tích xung đột lựa chọn, tác giả đã phát triển mô hình bao gồm các loại xung đột có trong các dòng giao thông hỗn hợp và cách xử lý số liệu thống kê theo ANOVA chắc chắn. Nghiên cứu bước đầu trên một nút giao cụ thể cho thấy đây là giải pháp tốt cần được ứng dụng rộng rãi.


TS. Vũ Hoài Nam
Trường Đại học Xây dựng
Người phản biện: GS.TS. Đỗ Bá Trương
TS. Nguyễn Việt Phương

 Abstract: This paper presents research results of an application based on a seleted traffic conflict technique. By further developing the base model with new concepts of conflicts surrogating for heterogenous traffic and the proposal of ANOVA for data processing, the method provides the promising results when being applied for a plain intersection in Hanoi city. It is suggested that this low-cost and preactive method should be used for the sake of enhancing intersection safety.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia, năm 2012 cả nước đã xảy ra 38.060 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9.838 người, bị thương 7.914 người. Đây là một con số đáng lo ngại. Mặc dù không có số liệu chính thức ở Việt Nam, nhưng có thể tham khảo ở Mỹ, khoảng 50% số vụ tai nạn xảy ra ở các nút giao thông, chủ yếu là các nút cùng mức để có thể thấy tai nạn tại các nút giao là đáng kể và khẩn thiết phải có các giải pháp giảm thiểu. Các giải pháp kỹ thuật bao gồm các công tác cải thiện thiết kế nút, các giải pháp ngăn ngừa chủ động như kiểm toán an toàn giao thông tại nút, đến các giải pháp thụ động như xóa điểm đen tại các nút. Các giải pháp ngăn ngừa chủ động với chi phí thấp luôn được khuyến khích. Tuy nhiên, thực tế ở nước ta, chỉ khi tai nạn giao thông tại nút diễn ra đến mức không chấp nhận được thì công tác ngăn ngừa mới được tiến hành. Bài báo này đề xuất một phương pháp đơn giản, dễ áp dụng đại trà trên nền tảng của kỹ thuật phân tích xung đột để giải quyết vấn đề trên một cách tích cực.

Chi tiết tham khảo Tạp chí GTVT số tháng 7/2013
Bia thang 7

Ý kiến của bạn

Bình luận