Nghiên cứu ứng dụng logic mờ trong phân tích tài chính dự án giao thông theo hình thức hợp tác công - tư

Tác giả: Phạm Phú Cường

saosaosaosaosao
21/11/2019 13:54

Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông sẽ tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng tiến trình hội nhập kinh tế...

 

1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
11a

Tag:

Ý kiến của bạn

Bình luận