Tháng 4/2021: Công nghệ góp phần kéo giảm tai nạn và đảm bảo ATGT