Xây dựng tòa soạn văn hóa mang đặc sắc riêng Tạp chí GTVT

Tác giả: Hương Nguyên

saosaosaosaosao
Tiêu điểm tháng 20/06/2023 10:42

Căn cứ điều kiện thực tế, Tạp chí GTVT đã xây dựng kế hoạch, ký cam kết thực hiện với những việc làm cụ thể, phù hợp, phát huy tối đa giá trị truyền thống và đổi mới tư duy sáng tạo để nâng tầm vị trí, thương hiệu của cơ quan báo chí khoa học đầu ngành GTVT.

Thực tiễn tòa soạn và người làm báo văn hóa Tạp chí GTVT - Ảnh 1.

Cán bộ, nhân viên Tạp chí GTVT tại buổi gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023

Để báo chí ngày càng mạnh hơn

Vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa, con người được xác định là định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030. Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng khẳng định: "Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc". Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam được xác định vừa là nhiệm vụ trọng tâm, vừa là khâu đột phá có ý nghĩa chiến lược để đẩy mạnh quá trình phát triển đất nước nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Trong khi đó, báo chí là thành tố của văn hóa Việt Nam, còn là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân. Theo tinh thần này, ngày 10/6/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 154-KH/BTGTW về phát động và triển khai phong trào thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí. Tiếp đó, ngày 21/6/2022, Hội Nhà báo Việt Nam có Quyết định số 70a/QĐ-HNBVN về việc ban hành Tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam. Bộ tiêu chí, gồm 12 tiêu chí (6 tiêu chí cơ quan báo chí và 6 tiêu chí người làm báo) hướng đến mục tiêu xây dựng mỗi tòa soạn báo chí là một cơ quan văn hóa, mỗi người làm báo luôn có ý thức nâng cao văn hóa của bản thân, đề cao thành tố văn hóa trong sáng tạo tác phẩm.

Như vậy, xây dựng tòa soạn văn hóa, người làm báo văn hóa là trách nhiệm, đồng thời cũng là vấn đề tự thân của mỗi cơ quan báo chí, người làm báo. Phát biểu tại Lễ phát động Phong trào trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí, ngày 21/6/2022, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: "Xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa thời kỳ mới phải gắn với phát triển, hội nhập cần chú trọng những giá trị chuẩn mực, phù hợp với hệ giá trị gia đình, hệ giá trị xã hội, hệ giá trị quốc gia, dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại để văn hóa thật sự là nền tảng tinh thần, động lực phát triển".

Xây dựng tòa soạn và người làm báo văn hóa mang đặc sắc Tạp chí GTVT

Tạp chí GTVT là tổ chức sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ GTVT, thực hiện chức năng thông tin lý luận và thực tiễn về khoa học, công nghệ, kinh tế, ATGT và các lĩnh vực khác của ngành GTVT. Tạp chí GTVT xuất bản số đầu tiên từ tháng 01/1960. Quá trình phát triển, Tạp chí từng bước phát huy vai trò và trở thành một tạp chí khoa học đầu ngành được Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ GTVT tin tưởng, Hội đồng Giao sư Nhà nước chấm điểm khoa học tối đa (1.0). Đến nay, Tạp chí GTVT đã được Nhà nước trao tặng 1 Huân chương Lao động hạng Ba, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tính cạnh tranh và khẳng định vị trí, thương hiệu trong nền báo chí cả nước, căn cứ vào các tiêu chí báo chí, người làm báo văn hóa và thực tiễn hoạt động của mình, thời gian qua, Tạp chí GTVT tập trung vào xây dựng môi trường văn hóa và người làm báo văn hóa thông qua các công việc sau:

Một là, đặt toàn bộ hoạt động của tòa soạn dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng, của Ban Cán sự, Đảng ủy Bộ GTVT, Chi bộ Tạp chí GTVT.

Hai là, đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên trong Tạp chí GTVT; thường xuyên tạo điều kiện cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Tạp chí đi học để nâng cao trình độ và kiến thức.

Ba là, xây dựng quy trình, quy hoạch cán bộ các chức danh cán bộ lãnh đạo Tạp chí; bố trí, sắp xếp lại nhân sự hiện tại theo hướng tinh, gọn và hiệu quả; lựa chọn, sàng lọc những vị trí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên trực tiếp sản xuất tin, bài phải là người thật sự có trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững và năng lực chuyên môn.

Bốn là, xây dựng các quy định và quy chế nội bộ đảm bảo toàn bộ hoạt động của tòa soạn được điều chỉnh bởi các quy định pháp luật và hệ thống quy chế nội bộ rõ ràng, minh bạch; thực hiện cơ chế chấm điểm bình xét thi đua và công khai hàng tháng, năm từ Tổng biên tập trở xuống; tăng chi phần mềm để phân chia thu nhập theo hướng người làm nhiều hưởng nhiều, không làm không hưởng; tạo cơ chế về nhuận bút, chi trả nhuận bút theo chất lượng tin, bài, chi trả xứng đáng; xây dựng quy chế phát ngôn và sử dụng mạng xã hội; ban hành quy tắc ứng xử văn hóa tại công sở; ký cam kết thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và người làm báo văn hóa.

Năm là, thu hút cộng tác viên giỏi thông qua việc xây dựng cơ chế chi trả nhuận bút cao cho CTV có các đề tài, công trình ứng dụng công nghệ GTVT có chất lượng.

Sáu là, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng tạp chí in trở thành nơi cung cấp thông tin khoa học, diễn đàn hàng đầu về lĩnh vực GTVT, thật sự là người bạn đường thân thiết của người làm khoa học, người làm chính sách phát triển GTVT, khích lệ động viên cán bộ, CNV trong Ngành và người tham gia giao thông; phát triển nội dung theo phương châm: Góc nhìn đa chiều, phản biện chuyên sâu, tiếp cận tận cùng, nhân văn.

Tạp chí GTVT điện tử đầu tư phát triển theo hướng công nghệ hiện đại đa nền tảng, đa tiện ích, đa dạng hóa thông tin, hình ảnh. Nội dung tập trung thông tin về ngành, lĩnh vực, chú trọng thông tin dân sinh và khoa học ứng dụng, khoa học thường thức, tăng cường thông tin khích lệ, động viên gương người tốt, việc tốt về ngành GTVT, theo phương châm: Truyền thông đích, chuyên sâu, hấp dẫn, nhân văn, chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Hường - Quyền Tổng biên tập Tạp chí GTVT: "Xây dựng tòa soạn và người làm báo văn hóa được Tạp chí GTVT tập trung thực hiện để hiện thực hóa mục tiêu "Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại" theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, đồng thời để Tạp chí GTVT trở thành ngôi nhà chung của mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên hứng khởi khi đến làm việc, vui vẻ khi ra về, để mỗi người, mỗi ngày được tận hiến cho tòa soạn, cho ngành, nghề...".

Tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa (theo Quyết định số 70a/QĐ-HNBVN ngày 30/6/2022 của Hội nhà báo Việt Nam)

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của báo chí và tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; nhận thức đầy đủ sứ mệnh, vai trò của báo chí trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; nỗ lực góp phần xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định gắn với các chuẩn mực về đạo đức, văn hóa; tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, thân thiện, hợp tác trong cơ quan.

3. Tổ chức quy trình hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, công khai, minh bạch; xác định nguyên tắc tác nghiệp trên tinh thần khách quan, xây dựng, vì lợi ích chung; quản lý, chỉ đạo sát sao hoạt động của phóng viên, biên tập viên, người lao động và của văn phòng đại diện.

4. Đề cao yếu tố văn hóa trong hoạt động nghiệp vụ và trong tác phẩm báo chí; nêu cao tính nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hướng đến các giá trị "chân, thiện, mỹ", lan tỏa những điều tốt đẹp, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, tiêu cực, bồi đắp nền tảng tinh thần xã hội.

5. Tích cực đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số; coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

6. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo; Hưởng ứng và triển khai phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí.