So sánh cường độ chịu nén và cường độ chịu kéo khi uốn của bê tông Geopolymer sử dụng cát vàng và bê tông Geopolymer sử dụng cát mịn

So sánh cường độ chịu nén và cường độ chịu kéo khi uốn của bê tông Geopolymer sử dụng cát vàng và bê tông Geopolymer sử dụng cát mịn

Việc sử dụng cát mịn và đá mi theo một tỷ lệ thích hợp đã tạo ra một hỗn hợp cốt liệu nhỏ có mô-đun độ lớn tương đương với cát vàng để chế tạo bê tông Geopolymer. Bên cạnh đó, cấp phối bê tông Geopolymer sử dụng cốt liệu nhỏ cho kết quả cường độ nén tương đương và cường độ kéo khi uốn vượt trội so với cấp phối bê tông Geopolymer sử dụng cát vàng.

Diễn đàn khoa học
Nghiên cứu đặc tính thâm nhập ion clo của bê tông geopolymer tro bay

Nghiên cứu đặc tính thâm nhập ion clo của bê tông geopolymer tro bay

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đặc tính thâm nhập ion clorua của bê tông geopolymer tro bay.

Nghiên cứu xác định khả năng dính bám với cốt thép của bê tông geopolymer tro bay

Nghiên cứu xác định khả năng dính bám với cốt thép của bê tông geopolymer tro bay

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm khả năng dính bám với cốt thép của bê tông geopolymer tro bay (GPC).

Mô hình quan hệ ứng suất biến dạng khi nén của bê tông geopolymer tro bay

Mô hình quan hệ ứng suất biến dạng khi nén của bê tông geopolymer tro bay

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm quan hệ ứng suất - biến dạng khi nén của bê tông geopolymer tro bay (GPC). Ba hỗn hợp bê tông geopolymer có cường độ đặt cấp 30, 40 và 50MPa đã được chuẩn bị.

Nghiên cứu chế tạo bê tông geopolymer từ phế thải GYPS của nhà máy DAP Đình Vũ - Hải Phòng

Nghiên cứu chế tạo bê tông geopolymer từ phế thải GYPS của nhà máy DAP Đình Vũ - Hải Phòng

Bài báo đề cập đến tính cấp thiết cần xử lý phế thải gyps của nhà máy DAP Đình Vũ, từ đó giới thiệu kết quả nghiên cứu ban đầu khi chế tạo bê tông geopolymer từ phế thải gyps . Tác giả cũng kiến nghị một số giải pháp nhằm tái sử dụng phế thải gyps hiệu quả hơn nữa.

Nghiên cứu các tính chất cơ học của bê tông geopolymer tro bay

Nghiên cứu các tính chất cơ học của bê tông geopolymer tro bay

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu các tính chất cơ học của bê tông geopolymer tro bay.