Nghiên cứu ảnh hưởng của công tác kiểm soát đến kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ tại Việt Nam

Diễn đàn khoa học 05/07/2021 14:53

Kiểm soát là một chức năng quan trọng của hoạt động quản lý nói chung và quản lý dự án đầu tư xây dựng nói riêng. Bài báo nhằm làm rõ sự ảnh hưởng của công tác kiểm soát quá trình thực hiện dự án đến kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ (CSHT GTĐB) tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra các nhóm nhân tố thuộc về chức năng kiểm soát liên quan đến “so sánh, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch - CTR2” và “xử lý các sai lệch - CTR3” đóng vai trò ảnh hưởng tích cực và có ý nghĩa thống kê đến kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng CSHT giao thông tại Việt Nam. Nghiên cứu đóng góp quan trọng cả về phương diện khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng CSHT GTĐB.

Tác giả: ThS. NCS. LÊ TRỌNG TÙNG
             Trường Đại học Giao thông vận tải

CSHT GTĐB đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia. Vì vậy, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã dành sự quan tâm lớn cho đầu tư phát triển CSHT GTĐB theo hướng đồng bộ, hiện đại. Nhiều công trình mới, nhất là các tuyến đường bộ cao tốc đã được hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và tạo diện mạo mới cho đất nước.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng CSHT nói chung và CSHT GTĐB nói riêng, công tác kiểm soát của các bên liên quan chưa thật sự phát huy hiệu quả theo đúng chức năng của nó. Cụ thể, thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước đã chỉ ra nhiều sai phạm trong hoạt động đầu tư, trong đó có đầu tư xây dựng CSHT GTĐB. Theo Báo cáo tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020, chỉ tính riêng đối với các dự án đầu tư công có tới 1.878 dự án chậm tiến độ, 17 dự án vi phạm về quản lý chất lượng, 125 dự án có thất thoát, lãng phí [1].

Thực tiễn về kiểm soát hoạt động đầu tư xây dựng CSHT tại Việt Nam đã cho thấy, công tác kiểm soát đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động đầu tư xây dựng CSHT và ảnh hưởng đến kết quả thực hiện của các dự án. Tuy nhiên, hiện tại chưa có một nghiên cứu nào tập trung vào việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của công tác kiểm soát đến kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng CSHT tại Việt Nam. Trong giới hạn của nghiên cứu, bài báo tập trung nghiên cứu sự ảnh hưởng của công tác kiểm soát quá trình thực hiện dự án đến kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng CSHT GTĐB. Từ số liệu khảo sát các dự án đã thực hiện trong thời gian qua và sử dụng các phương pháp phân tích toán thống kê, bài báo nhằm làm rõ mức độ ảnh hưởng của công tác kiểm soát đến kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng CSHT GTĐB tại Việt Nam.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây 

Ý kiến của bạn

Bình luận