Đề xuất kinh phí chi hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa

Đường thuỷ 05/01/2020 18:39

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa.

 

GT-thuy
Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ các nội dung chi từ nguồn ngân sách trung ương. Cụ thể, chi đảm bảo hoạt động của bộ máy Cảng vụ đường thủy nội địa gồm: Chi thường xuyên của Cảng vụ trong trường hợp nguồn thu phí thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa được để lại chi theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí không đủ bù đắp chi thường xuyên của Cảng vụ (nếu có); chi sửa chữa, bảo trì, cải tạo trụ sở làm việc của các Cảng vụ, nhà đại diện Cảng vụ; chi thuê trụ sở làm việc của Cảng vụ, các đơn vị thuộc Cảng vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, theo định mức và quy định của pháp luật; mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ công tác thu phí, lệ phí, duy trì hoạt động của Cảng vụ; chi bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn…

Chi thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải quản lý, gồm: Chi lập, xây dựng, điều chỉnh quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, khai thác và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa được đầu tư bằng ngân sách nhà nước; chi lập hồ sơ các vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa, các vật chướng ngại và theo dõi kết quả xử lý; chi bảo dưỡng thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; chi sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

Chi thực hiện Hiệp định ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước về hoạt động giao thông đường thủy nội địa bao gồm: Chi xây dựng nội dung, chương trình và tổ chức các cuộc họp nội bộ, họp nhóm, liên ngành, thường kỳ; chi khảo sát tình hình thực tế, tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn hoạt động giao thông đường thủy nội địa được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước; chi mua sắm trang thiết bị, duy trì hoạt động của Văn phòng thường trực theo quyết định của cấp có thẩm quyền và định mức trụ sở, trang thiết bị phương tiện làm việc theo quy định của pháp luật.

Đối với nội dung chi từ nguồn ngân sách địa phương: Căn cứ nội dung chi quy định nêu trên và quy định của địa phương (nếu có); tình hình tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa do địa phương quản lý, khả năng kinh phí và hiện trạng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa của địa phương; Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nội dung chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa do địa phương quản lý cho phù hợp, bảo đảm an toàn tuyến đường thủy nội địa do địa phương quản lý.

Mức chi thực hiện các nội dung chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa theo định mức, đơn giá, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Ý kiến của bạn

Bình luận