Tháng 10/2022: Dùng cát biển đắp nền đường cao tốc được không?

Thế giới sử dụng trầm tích biển làm vật liệu đắp nền và cốt liệu trong xây dựng như thế nào?