Ứng dụng phần mềm Abaqus tính ứng suất, biến dạng kết cấu mặt đường mềm sân bay

22/02/2017 05:06

Bài báo giới thiệu chung về phần mềm Abaqus, cơ sở lý thuyết và phương pháp giải của phần mềm Abaqus và ứng dụng tính ứng suất, độ võng trong kết cấu mặt đường mềm sân bay.

chung_Page_01
chung_Page_02
chung_Page_03
chung_Page_04
chung_Page_05
chung_Page_06
chung_Page_07
chung_Page_08
chung_Page_09
chung_Page_10
Ý kiến của bạn

Bình luận